Nyheder

Nyheder

Opslagsdato: 13. april 2023

Ordinær generalforsamling 2024

Vi holder årets generalforsamling den 28. maj 2024 kl 19 - i festlokalet, Beethovensvej 5, kld. 

Opslagsdato: 13. april 2023

Fællesarbejde

Årets første fællesarbejdsdag bliver Søndag den 9. juni 2024

Vi mødes i gården kl 11 og fordeler opgaverne.
Efter endt arbejde er der fællesspisning og hygge

Opslagsdato: 30.august 2023

Fællesarbejde

Næste fællesarbejdsdag bliver Søndag den 24. september 2023

Vi mødes i gården kl 11 og fordeler opgaverne.
Efter endt arbejde er der fællesspisning og hygge

Opslagsdato: 22. maj 2023

Opdatering: Status på undersøgelse af årsag til fugt i karnapper


Ejerforeningsbestyrelsen har langt om længe modtaget den endelige rapport fra den bygningsingeniør, som har foretaget undersøgelse af, hvorfor nogle af ejerforeningens beboere oplever fugt i karnapperne.


Arbejdet med at få færdiggjort undersøgelsen har trukket meget ud, og senest skyldes det, at vi har været i en månedlang dialog med bygningsingeniøren om den endelig rapports resultater.


Bygningsingeniøren har udover den kendte kuldebro i konstruktionen identificeret 2 faktorer, som begge kan være årsag til, at der opleves fugt i nogle karnapper.


1. Den ene faktor er, at der en del steder er sprækker i fugerne mellem murværk og lejlighedernes vinduer, og nogle steder mangler fugerne helt. Således bl.a. i lejligheder oven over de, hvor der opleves fugt i karnapperne. Her kan fugten trænge igennem.


2. Den anden faktor er, at de revner der ses i flere af lejlighedernes brystninger, kan være årsag til indtrængen af fugt.


For så vidt angår kuldebroen, som er nævnt oven for, så kan det uddybende oplyses, at der ligger en metal-bjælke i det hjørne som bærer altanen ovenover. Denne kan danne kuldebro og derned fugt fra kondens i hjørnet.


Opsummerende kan det derfor oplyses, at bygningsingeniørens undersøgelse ikke har kunnet fastslå præcist, hvad der er årsag til, at der i nogle karnapper opleves fugt, men kunne mulige årsager.


For så vidt angår fugerne mellem murværk og vinduer, så påhviler det den enkelte ejer at sikre, at disse er intakte og ikke udgør en risiko for, at der kan trænge fugt ind i ejendommen. Ejerforeningsbestyrelsen vil snarest foretage en nærmere gennemgang af ejendommen med det formål at få pålagt de relevante ejere at få udbedret fuger.


Ejerforeningsbestyrelsen vil dog allerede nu opfordre ejerne til selv at få tjekket
fugerne efter og straks få sikret udbedring i nødvendigt omfang.


I forhold til revnerne i brystningerne, så påtænker ejerforeningsbestyrelsen at foreslå udbedring heraf igangsat. Der vil blive orienteret nærmere herom på den kommende generalforsamling tirsdag den 23. maj 2023.

Opslagsdato: 27. marts 2023

Generalforsamling 2023

Ejerforeningen holder generalforsamling den 23. maj 2023 kl 19 i festlokalet i kælderen, Beethovensvej 5 

Opslagsdato: 27. marts 2023

Fællesarbejde

Årets første fællesarbejdsdag bliver Søndag den 4. juni 2023

Vi mødes i gården kl 11 og fordeler opgaverne.
Efter endt arbejde er der fællesspisning og hygge

Opslagsdato: 9. juli  2022

Foreningen fylder 90 år

Vi holder 90-års fødselsdag for Kalvebodhus lørdag den 27. august kl 15 i gården. Se invitationsbrevet her for pris, tilmelding og andre detaljer. Meld jer til Facebook gruppen

"90 års fødselsdag kalvebodhus" for at få alle nyheder om festen. 
De af os, der ikke er på facebook eller ikke har mobilepay kan henvende sig til festudvalget. Der står et telefonnummer på opslaget i jeres opgang. 


Opslagsdato: 9. juli 2022

Næste fællesarbejdsdag bliver søndag den 11. september 2022

Vi mødes i gården kl 11, og spiser sammen efter arbejdet.

Opslagsdato: 27. marts 2022

Status på undersøgelse af årsag til fugt i karnapper

Ejerforeningsbestyrelsen har på baggrund af rapport af 4. oktober 2021 igangsat videregående undersøgelser af, hvad der er årsagen til, at nogle beboere oplever skimmelsvamp i det stykke af karnapvæggen der er mellem vinduet og karnappens loft. Se nyheden fra den 23. januar 2022. 

Første del af undersøgelsen er nu afsluttet, hvor Hussvamp laboratoriet ApS i et antal lejlighed har foretaget undersøgelsesboringer inde fra lejlighederne igennem væggen i karnappen og igennem det der hedder træbrystningen. Resultatet er at der ikke er tegn på skimmeldannelse eller fugt bag de undersøgte træbrystninger. Det er jo overordentligt positivt. Imidlertid kan den bygningsingeniør, som bestyrelsen har engageret til opgaven, først komme videre i sin vurdering, når også en særligt udvalgt karnap/brystning har været hugget op ude fra. Aktuelt afventer bestyrelsen fortsat en dato for, hvornår dette kommer til at ske.   

Opslagsdato: 6. feb 2022

Dato for årets generalforsamlingen bliver den 3. maj 2022

Vi mødes i festlokalet Beethovensvej 5, kld. kl 19.


Opslagsdato: 6. feb 2022

Næste fællesarbejdsdag bliver søndag den 8. maj 2022

Vi mødes i gården kl 11, og spiser sammen efter arbejdet.


Opslagsdato: 23. januar 2022

Rapport fra undersøgelse af fugt i karnapper


I forbindelse med at en beboer har henvendt sig til bestyrelsen om, at der i lejlighedens karnap er blevet konstateret skimmelsvamp i det stykke af karnapvæggen der er mellem vinduet og karnappens loft, har bestyrelsen bedt et rådgivende ingeniørfirma om at undersøge, hvad der kan være årsagen, hvor udbredt problemet er, og hvad der evt. kunne gøres ved det.


Ingeniøren har i første omgang været på besøg i en række lejligheder med karnap, som repræsenterer alle fire verdenshjørner af ejendommen og alle tre etager. Det er der kommet denne rapport ud af. Bestyrelsen har af hensyn til ejernes privatliv undtaget den liste, hvor de enkelte lejligheder, som ingeniøren besøgte, er oplistet. 


Da rapportens konklusion ikke er entydig, har vi valgt at fortsætte undersøgelsen ved at få lavet huller i muren enkelte af de steder, hvor der er observeret skimmel for at kunne måle fugt inde i muren. De berørte beboere vil snarest blive kontaktet. Herudover vil en nærmere udvalgt karnap blive hugget op fra ydersiden (den pågældende ejer er orienteret). Således som anbefalet i rapporten. Arbejdet forventes snarest at gå igang. 

Opslagsdato: 3. juni 2020

Fælles møde om gårdrenoveringsprojektet den 10. juni

I forhåbning om at vi må mødes 30-50 personer, og vejret er med os - indkaldes til detailprojekteringsmøde for gårdrenoveringsprojektet. 


Mødet foregår onsdag d. 10. juni kl. 17-18:30

OBS, nyt sted! Karens Minde, lokalet Stuen på 1. (over cafeen)


For at sikre at vi lever op til reglerne, bedes I tilmelde jer til mødet via mail eller sms til
projektleder Sebastian Weinreich på es9r@kk.dk eller 24 91 80 64


Dagsorden
• Gårdens fremtidige udformning
• Udformning af udvidelsen af skur
• Afvandingsprincip
• Forslag til belægning
• Forslag til beplantning
• Forslag til legeredskaber og hegn ved boldbane
• Forslag til belysning
• Budgettet
• Tidsplan


Mødet vil blive det sidste inden anlæggelsen af gården.

Opslagsdato: 13.juni 2019

Skitsemøde og inspirationstur til vores gårdhave forgrønning.

Onsdag den 19. juni kl 17 til 20

Vi mødes kl. 17 ved krydset Scandiagade x Borgmester Christiansens Gade 


Program:

17:00 Scandiagade projektet

17:45 Besøg i Offenbachsvejkarréen

18:30 - 20:00 Skitsemøde på Karens Minde, på 1. sal (hvor der serveres sandwich)


Præsentation af den første skitse til gårdprojektet.

Kom og sig jeres mening om hvordan gården skal være i fremtiden, hvad I lægger vægt på og godt kan lide i gården. 


Dette er det andet skitsemøde.
Det tredie, og sidste skitsemøde bliver afholdt den 14. august 2019 kl. 17-18:30

Opslagsdato: 21. november 2018

Kældervinduer udskiftes

I har alle fået et brev om at vi skal have skiftet vinduer i kælderen, og alle derfor skal have sat adresser på deres kælderrum og loftsrum.


Isættelse af vinduer er forsinket dvs. der startes fredag d. 23. november 2018

Der startes på Wagnersvej 6 og 8 , samt Schubertsvej 2 mod gaden, hvorefter der fortsættes ad Schubertsvej og rundt. De enkelte opgange bliver varslet et par dage i forvejen.


Haveejere som er i tvivl om, hvorvidt deres trappe skal skrues af, kan kontakte Tømreren på 22 79 41 85.


Der skal, som varslet, ryddes foran vinduerne i kælderrummene. Det betyder også at hylder/reoler opsat under vinduet skal flyttes så håndværkerne kan komme til at arbejde med vinduerne.

Opslagsdato: 21.aug. 2018

Affald og genbrug

Vi har mulighed for at sortere det meste affald til genbrug i ejendommen.


I kan finde placeringen af de forskellige affalds og genbrugskontainere i vores folder med kort over gården. Der er også sat skilte op i skurene, så man kan se hvilke typer affald der hører til i de forskellige skure og kontainere.

I kan læse mere om hvordan man sorterer affaldstyperne korrekt på kommunens hjemmeisde her.

Bioaffald skal altid afleveres i de biologsk nedbrydelige poser som kommunen udleverer gratis. Nye poser kan bestilles på deres hjemmeside her, så bliver de leveret i postkassen.

Farligt affald skal afleveres til miljøbilen eller på genbrugspladsen.

Miljøbilen holder den fjerde onsdag i hver måned kl. 18:15 - 19:00 på K. M. Klausens gade, ud mod Mozarts plads (mens der bliver bygget metro på selve pladsen).

Datoerne kan ses i miljøbilens køreplan for 2018.

Nærmeste genbrugsplads ligger på Vasbygade 26, 2450 København

Opslagsdato: 11.aug. 2018

Cykel oprydning

Nu er alle cykler mv., hvor den påsatte strip ikke var fjernet, blevet indsamlet.

De står nu i enden af gården mod Mozartsvej, og vil  fra 1. September blive bortskaffet.

Opslagsdato: 18. juni 2018

Videoovervågning ved porte og storskraldsrum

Der er blevet sat videoovervågningskameraer op ved portene og storskraldsrummet.

Årsagen er, at vores porte har været udsat for alvorligt hærværk syv gange det sidste år, og vores storskraldsrum er blevet misbrugt -  ved at der er stillet ting som ikke kan afleveres til storskrald som f.eks. toiletter og byggeaffald. Der er stablet så meget ovenpå hinanden at skraldemændene har nægtet at afhente det, og endelig er der tydeligvis nogen som bruger rummet som rygekabine/opholdsrum hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Ved at videoovervåge håber vi at kunne finde synderne og få stoppet hærværket.

Der er sat advarselsskilte op om at området er videoovervåget.

Opslagsdato: 13. juni 2018

Gårdrenoveringsprojektet

I forbindelse med gårdrenoveringsprojektet er der oprettet en følgegruppe af beboere. Gruppen har fået emailadressen: gaardgruppen@kalvebodhus.dk

Hvis I vil i kontakt med gårdgruppen, er I velkomne til at skrive til denne adresse.

Opslagsdato: 22. mar. 2018

Gårdhaveprojekt

I kan læse mere om gårdhaveprojektet, på kommunens hjemmeside her: https://www.kk.dk/gaardhaver

Opslagsdato: 21. mar. 2018

Gårdhaveprojekt nyt:

Kære Kalvebodhus,

Vi har netop holdt møde om jeres gårdhave her til formiddag.

Jeg kan med glæde fortælle, at vi har valgt at starte et gårdprojektet op hos jer her til foråret. Tillykke med det.

Det næste skridt i processen bliver, at alle i karréen bliver inviteret til et opstartsmøde.

Formålet med opstartsmødet er, at vi skal lære hinanden at kende og sammen blive klogere på, hvilke forventninger I har til en kommende gårdhave. Samtid vil vi præsentere processen for gårdhaven og forklare lidt om kommunens politikker, bl.a. vedrørende træer, regnvandshåndtering, affaldshåndtering mm.

Invitationen til opstartsmødet vil i modtage via e-Boks. Her vil samtid være et link til en billedanalyse, hvor I kan vælge nogle forskellige billeder, som I mener passer godt til jeres kommende gårdhave.

Resultatet vil blive præsenteret på opstartsmøde, hvor vi vil tage en snak om det. 

Der vil gå et rum tid, formentlig 2-3 uger, før I modtager noget via e-Boks. Vi skal lige have lavet nogle forundersøgelser, have helt styr på bemandingen osv.

Jeg kommer til at være projektleder på jeres gårdhave, så hvis I har nogle spørgsmål eller andet, må I endelige bare kontakte mig. 


Med venlig hilsen


Sebastian Arendes Weinreich

Projektleder

Område- og Byfornyelse

_______________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik


Islands Brygge 37

Postboks 339

2300 København S


Mobil: 2491 8064

E-mail: es9r@tmf.kk.dk

EAN:5798009809452Opslagsdato: 3. feb. 2018

Gårdfornyelse

den 31. januar 2018 holdt vi et beboermøde om muligheden for gårdfornyelse.

Klik for at downloade referatet fra mødet.

I løbet af de næste to uger vil bestyrelsesmedlemmer og deltagere fra mødet ringe på hos alle beboere og spørge om I synes processen med gårdfornyelse skal gå i gang eller ej.

Hvis flertallet siger ja til at sætte processen igang, vil der komme en bindende afstemning senere om et mere konkret gårdfornyelsesforslag.

Opslagsdato: 3. feb. 2018

Rottebekæmpelse 3

Vi blev erklæret rottefri i november 2017 (i hvert fald indendørs). Der mangler stadig lidt oprydning og reparationer, to steder, hvor rotterne er brudt op i etageadskillelsen. Vi har fået TV inspiceret kloakerne, og arbejder på at få repareret alle sprækker og forskydninger i sammenføjninger af rørene.

Opslagsdato: 16.okt. 2017

Rottebekæmpelse 2

Der er desværre også blevet konstateret rotter indendørs nu, i kælderen på Mozartsvej.

Kommunens rottemand har været her og har lagt talkum ud på gulvet for at kunne se rottespor og sat smækfælder op i kælderen for at fange rotterne. Undgå så vidt muligt at træde i begge dele, hvis I færdes i kælderen. Fælderne vil blive tilset dagligt, I skal ikke røre ved evt. døde rotter med hænderne.

Vi beder alle om at hjælpe med at holde dørene lukkede både til gården og til kælderen og også at holde kældervinduer lukkede.

Hold skraldespandene i gården helt lukkede og undgå at fodre fugle eller efterlade andet spiseligt eller affald udendørs, i opgangene eller på bagtrapperne.

Hvis I ser rotter eller spor efter rotter, må I gerne melde det til bestyrelsen på kontakt@kalvebodhus.dk

Opslagsdato: 20.sept 2017

Rottebekæmpelse

Der er desværre blevet konstateret rotter udendørs i gården.

Det er meldt til kommunen, som har været her og sætte en rottefælde op ved redskabsskuret. De vurderede at der er rottehuller under belægningen, og vi vil derfor snarest få undersøgt kloakrørene og repareret eventuelle huller som rotter kan komme igennem.

I mellemtiden beder vi beboerne om at være bevidste om at især åbne affaldskontainere med mad-affald, men også åbne døre, kældervinduer og barnevogne kan friste rotter. Hvis I ser rotter må I gerne melde det til bestyrelsen på kontakt@kalvebodhus.dk

Opslagsdato: 5.sept. 2017

Foreningen har skiftet administrator per 1. august 2017

Vores nye administrator er Sjeldani boligadministration


De kommer fremover til at opkræve fællesudgifter mv for foreningen. Derfor vil I alle modtage jeres opkrævning med posten som I kan tilmelde PBS betalingsservice.

På grund af skiftet af administrator er de gamle PBS aftaler ophørt, og I skal derfor tilmelde den opkrævning I modtager fra Sjeldani til PBS på ny, hvis I ønsker at den skal trække pengene automatisk.


I skulle gerne allerede nu have modtaget et brev fra Sjeldani med jeres nye bolignummer. Sjeldani's kontaktoplysninger ligger på kontakt siden, hvis I har brug for at spørge dem om noget.

mvh,

bestyrelsen

Opslagsdato: 20. 6. 2017

Evaluering af cafeens udeservering:

Bestyrelsen og de to opgange der er naboer til cafeen Rally's har holdt et evalueringsmøde med de ansvarlige for cafeen. Da evalueringen var overvejende positiv, har foreningen givet tilladelse til at udeserveringen forsætter.

Referat af evalueringsmødet findes her.

Maling af vinduer og altandøre


Ejerforeningen har for kort tid siden sendt en venlig henstilling til et antal af ejere om at få malet deres vinduer og eventuelt altandøre.


Maling af vinduer og altandøre er en forpligtigelse som påhviler de enkelte ejere, og ikke ejerforeningen.


Det er derfor op til de enkelte ejere, om de selv vil udføre malearbejdet eller, om de vil få et firma til at gøre det, herunder at slå sig sammen med andre ejere med henblik på måske at kunne få et billigere tilbud på udførelsen af et sådant arbejde. Dette er ikke en koordination ejerforeningsbestyrelsen vil kunne påtage sig.


Imidlertid kan bestyrelsen orientere om, at ejerforeningen har benyttet Malerfirmaet Johnny Beyer til maling af bl.a. ejendommens hovedtrappeopgange som aktuelt pågår. Malerfirmaet Johnny Beyer har overfor bestyrelsen tilkendegivet, at de gerne vil byde ind på en maleopgave af ejernes vinduer og eventuelt altandøre.


Man vil derfor kunne rette henvendelse til malefirmaet på info@johnny-beyer.dk, hvis man gerne vil have et tilbud. Hvis man ikke har adgang til e-mail kan man undtagelsesvist rette telefonisk henvendelse på tlf. 32 50 28 48.


Hvis man retter henvendelse inden 1. november 2016, vil malerfirmaet ud fra antallet af henvendelser eventuelt kunne fremkomme med et særligt fordelagtigt tilbud. 


Det skal understreges, at bestyrelsen ikke vil anbefale nogen bestemt maler endsige indestå for arbejdets udførelse eller på anden vis holdes ansvarlig herfor. Det står således ejerne helt frit, om man selv vil stå for arbejdets udførelse eller få en professionel til det, og i givet fald hvem det skal være.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen, Ejerforeningen Kalvebodhus

Metrobyggeriet

Til den kommende metrolinie i Sydhavnen skal der bygges en station på Mozarts plads. Der er detaljeret information på Metrobyggeriets hjemmeside, blandt andet besigtigelsesmateriale for Mozarts plads.