Vedtægter

Ejerforeningen Kalvebodhus

Vedtægter

Matr. nr., ejerlav, sogn: 274 og 275

Kongens Enghave, hh. Ejl. Nr. 1-57 og 1-65.

Gade og hus nr. : Schubertsvej 2 -12, Wagnersvej 6 -8, Beethovensvej 1 - 13, Mozartsvej 7 - 9

§   1. Navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen ”Kalvebodhus”.

§ 2.

Foreningens hjemsted er Schubertsvej 6, kld., 2450 København SV.

§ 3.

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 274 og 275 Kongens Enghave beliggende Schubertsvej 2-4-6-8-10-12, Wagnersvej 6-8, Beethovensvej 1-3-5-7-9-11-13 og Mozartsvej 7-9, og varetage medlemmernes fællesinteresser, og derunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsesstand altid er forsvarlig.

§   4. Foreningens kapitalforhold.  

Ved udstedelse af ejerlejlighedsskøde, skal der ske en fastlæggelse af lejlighedens prioritering

Efter første ejerskifte kan lån med pant i den enkelte ejerlejlighed kun stiftes med samtykke af den til enhver tid tinglyste skødehaver af den enkelte ejerlejlighed.

For foreningens forpligtelser m.h.t. administration, fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne pro rata, i det omfang det er muligt i henhold til love og administrative bestemmelser. Til dækning af foreningens udgifter jfr. § 3, betaler medlemmerne i forhold til de nedennævnte fordelingstal en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et af ham udarbejdet driftsbudget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal administrator være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse. Administrators bestemmelser om ydelsernes fastlæggelse skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen nægter at godkende administrators bestemmelser, kan spørgsmålet af administrator indbringes for en generalforsamling.

Den ordinære ydelse erlægges kvartalsvis forud.

Til sikkerhed for ethvert krav ejerforeningen måtte få mod den enkelte ejer begæres nærværende vedtægt tinglyst pantstiftende for kr. 30.000,00.

Det pantstiftende beløb reguleres efter nettoprisindekset hver 1. januar, første gang januar 1999 med stigningen i de to foregående års nettoprisindeks for september måned, dog maksimalt det beløb, som realkreditinstituttionerne godkender uden låneafkortning. Pantet skal dog minimum være det i stk. 5 nævnte beløb.

Den pantstiftende deklaration skal i hver lejlighed have bedst mulig prioritetsstilling rykker ikke for omprioritering, konverteringer eller nye lån. Når den pantstiftende deklaration i henhold til det i stk. 5 nævnte beløb har 1. prioritet, aflyses eksisterende pantsikkerhed til ejerforeningen.

 §   5. Foreningens medlemmer.    

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i forannævnte ejendom.

Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

§   6. Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne i følgende fordelingstal:   

Pulterrum og/eller kælderrum, der den 26. juni 1969 står til den enkelte lejligheds disposition vil fortsat tilhøre lejligheden, når denne overgår til ejerlejlighed, og kun kunne fratages denne med ejerlejlighedsindehaverens samtykke. Vedtægter for ejerlejlighedsforeningen begæres samtidig tinglyst for ejendommen.

Udnyttelsesretten af de foran de enkelte stuelejligheder beliggende haveanlæg, der naturligt hører til den enkelte stuelejlighed, tilfalder alene ejeren af den pågældende stuelejlighed.

Ejeren af stuelejligheden har samtidig den fulde vedligeholdelsespligt, herunder også af hegn, og skal stedse holde haveanlægget i pæn og ordentlig stand, og er pligtig at følge evt. påbud fra ejerlejlighedsforeningen.

§  7. Vedligeholdelse og orden.

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens indvendig vedligeholdelse påhviler de enkelte lejere. Herved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger og el-kontakter, der er indenfor lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens gas- og vandledninger samt radiatorer, foruden forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder.

§ 7 A.

På trods af bestemmelserne i § 7 afholder hvert enkelt medlem af foreningen selv udgifterne ved udskiftning af vinduer og altan/havedøre og medlemmerne afgør individuelt, hvornår en sådan udskiftning ønskes udført. Dog kan bestyrelsen, når 90% af alle vinduer er udskiftet, pålægge de resterende lejere med 5 års varsel at udskifte vinduer og altan/havedøre (dog undtaget butiksruder o. lign.) med en vinduestype godkendt af bestyrelsen.

Påtaleberettiget overfor eventuel manglende udskiftning iflg. ovennævnte er bestyrelsen for ejerforeningen ”Kalvebodhus”.

Foreningens pligt til fremover at varetage og afholde udgifterne ved den udvendige vedligeholdelse af ejendommens vinduer og altan/havedøre bortfalder herefter.

§  8.

Hvis en lejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse i istandsættelse foretaget indenfor en derfor fastsat frist.

Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for ejerens regning på foreningens vegne og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret.

§ 9.

Katte, hunde og eksotiske dyr må kun holdes efter de i husordenen vedtagne regler.

Bestyrelsen fastsætter en husorden. Overholder et medlem ikke husordenen, kan bestyrelsen efter forgæves påkrav forlange, at medlemmet fraflytter sin ejerlejlighed inden en vis rimelig frist. Bestyrelsen kan om fornødent ved fogedens bistand udsætte medlemmet af ejerlejligheden.

Ejerlejlighedsejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller yderside af entredørens og vinduernes træværk, eller lade opstille skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.

§ 10. Misligholdelse.

Såfremt et medlem ikke betaler de i § 4 omtalte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor foreningen eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller gør sig skyldig i et forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme, at ejeren og - i tilfælde af, at lejligheden er udlejet, - lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden.

Efterkommer han ikke påbud om fraflytning, skal bestyrelsen om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag ved den underretskreds, hvor ejendommen er beliggende.

  § 11. Anke.

Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem eller af administrator indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens generalforsamlingsbeslutninger kan prøves ved de ordinære domstole.

Sag anlægges ved underretten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Anke har ikke opsættende virkning for så vidt angår bestyrelsens beslutninger iht. § 10 og ej heller ved beslutninger, som ikke tåler udsættelse.

 § 12. Administration.

Ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning forestås af en ejendomskyndig administrator.

Såfremt der skulle ske grov misligholdelse fra en af parternes side, er den forurettede part berettiget til at kræve forholdet bragt til ophør uden varsel. I øvrigt kan administrator kun opsiges med 6 måneders skriftligt varsel, såfremt generalforsamlingen ved simpelt flertal forlanger dette.

Administrator kan selv med 6 måneders varsel til en generalforsamling ønske sig administratorforholdet ophørt.

Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Alle ind- og udbetalinger sker gennem administrationsafdelingen, der forestår kasse og bogholderi.

Administrator er berettiget til efter behørigt varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder. Administrator kan skaffe sig adgang for reparationer og lign. Administrators honorar fastsættes i.h.t. de til enhver tid gældende takster for administration af faste ejendomme.

 § 13. Regnskab og revision.  

Regnskabsåret er kalenderåret.

Administrator udfærdiger årsregnskabet.

Foreningen antager en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med den statsaut. revisors påtegning, skal være fremlagt for medlemmerne til eftersyn hos administrator 14 dage inden den ordinære generalforsamling

 § 14. Generalforsamling.  

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen vælger dirigenten.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1.  Formandens beretning om det forløbne år.
  2.  Regnskab og revisors påtegning.
  3.  Bestyrelsens og medlemmernes forslag.
  4.  Valg af bestyrelse.
  5.  Valg af administrator.
  6.  Valg af statsautoriseret revisor.
  7.  Eventuelt.

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsen eller en fjerdel af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel.

§ 16. Stemmeret

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret.

Fordelingstallet angiver hvert enkelt medlems antal stemmer.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal  undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages enstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst to trediedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to trediedeles flertal.

Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling, og på denne kan da forslag, som har været behandlet på første generalforsamling, vedtages med to trediedeles flertal uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et myndigt ikke-medlem, der da i kraft af skriftlig fuldmagt har adgang til generalforsamlingen.  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand, senest 8 – otte – dage før generalforsamlingens afholdelse.

Over det i generalforsamlingen passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 17. Bestyrelse.  

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 5-8 medlemmer (der ikke behøver være medlemmer af foreningen).

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er på 2 år. Dog således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, vælges på førstkommende generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem til den resterende valgperiode.

Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 18. Foreningen tegnes

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller to af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 19. Møde

Bestyrelsen holder møde, når et af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

§ 20. sælge

Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed.

Såfremt en ejer af en ejerlejlighed måtte ønske at udleje/udlåne sin ejerlejlighed, dog ikke restejer, skal dette ske ved en af boligministeriet godkendt standardkontrakt. Lejekontrakten skal være påført administrators/bestyrelsens godkendelsespåtegning.

Generalforsamlingen for ejerforeningen kan for fremlejeforhold etableret efter 28.04.98 fastsætte retningslinjer for og på hvilke vilkår en ejerlejlighed kan udlejes, herunder vilkår om bankgaranti for enhver ydelse til foreningen i perioden for udlejning/udlån.

Ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditorforfølgning.

§ 21. Tinglyste servitutter.

Nærværende vedtægter respekterer nuværende hæftelser på såvel hovedejendommen som de enkelte ejerlejligheder samt de ved tinglysningen på ejendommens blad i tingbogen allerede tinglyste servitutter.

Således vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling, den 28. april 1998.

 Bestyrelsen:

Søren Mielche            

Ken Højrup           

Sten Lind            

Claus Reimer

Ole Sørensen            

Allan Langhorn     

Joan Røge            

Ingrid BøcherJensen